Przekonują o tym tw6rcy Business Locatlon Network (BLN) i proponują polsklm flrmom paklet bezplatnych uslug, kt6re umo!llwlają postawlenle plerwszych blznesowych krok6w tu! za Odrą. 

© BUSINESS LOCATION NETWORK 2018